Surf naar

WeMedia

Privacy

Voorwoord

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan WE MEDIA, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 1. Identiteit en gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

WE MEDIA

N° KBO : 0409.569.137

02 558 97 50

info@wemedia.be

Maatschappelijke zetel:

Raketstraat, 50

1130 BRUSSEL

Exploitatiezetel:

Z1 Research Park 120

1731 ZELLIK

Vertegenwoordiger van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Marc Dupain, General Manager

II. Algemeen

 1. WE MEDIA leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998.
 1. WE MEDIA stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

III. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In het kader van uw lidmaatschap tot WE MEDIA, uw deelname aan sommige studies/wedstrijden/evenementen of  van commerciële betrekkingen tussen u en WE MEDIA, zouden volgende persoonsgegevens ons kunnen worden meegedeeld: naam, voornaam, beroepstelefoonnummer, beroepsmailadres, postadres en uw functie binnen uw bedrijf.

Voor het aanmaken van perskaarten, kan een pasfoto ook gevraagd worden.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te communiceren, maar u moet weten dat de verlening van sommige diensten onmogelijk zal zijn zonder een aantal gegevens.

IV. Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verwerkt?

WE MEDIA zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Intern gebruik

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor communicatiedoeleinden. Het is immers onontbeerlijk efficiënt om met de verantwoordelijke persoon bij de uitgeversleden te kunnen communiceren.

De gegevens worden daarom vastgelegd, geordend, gestructureerd en opgeslagen in een beschermde databank die alleen voor de medewerkers van de vzw toegankelijk is. Deze gegevens worden opgeslagen zo lang als noodzakelijk voor de dienstverlening van de vereniging of tot u uitdrukkelijk weigert dat uw gegevens verwerkt worden.

Deze persoonsgegevens worden ook gebruikt voor de verzending van infoflashes, newsletters, uitnodiging voor evenementen georganiseerd door de vzw voor haar leden, voor opleidingen en belangrijke brieven/e-mailen betreffende de vzw.

 • Doorgifte aan derden

Voor sommige specifieke diensten doet WE MEDIA beroep op externe leveranciers (we denken vooral het versturen van mails of het hosten van websites van de federatie, het technische aanmaken van perskaarten of acties waardoor sommige personen zich kunnen inschrijven om een mini-abonnement op magazines kunnen ontvangen) en dat kan leiden tot het overmaken van gegevens of minstens tot het verlenen van toegang tot die gegevens in de uitvoering van die taken. Daarom eist WE MEDIA van deze leveranciers dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen die verzekeren dat deze gegevens steeds veilig zijn, vertrouwelijk blijven en dat ze niet zouden worden gebruikt voor andere doeleinden dan degene die eerder zijn aangegeven.

WE MEDIA zal uw Persoonsgegevens noch verkopen, noch verhuren, noch delen of noch commercieel ter beschikking stellen aan derden.

V. Wat zijn uw rechten ?

De verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens verschaft u de hieronder vermelde rechten. Om gebruik van deze rechten te kunnen maken, moet u uw identiteit bewijzen door onze website of door e-mail (info@wemedia.be) samen met uw verzoek om een of meer rechten uit te oefenen. Uw verzoek zal binnen 30 dagen behandeld worden.

De rechten zijn de volgende:

 1. Recht van toegang naar uw persoonsgegevens

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat WE MEDIA van uw persoonsgegevens maakt.

 1. Recht op rectificatie

U hebt het recht om van WE MEDIA onverwijld rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te krijgen. U hebt ook het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen.

 1. Recht op gegevenswissing

U hebt het recht om van WE MEDIA zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en WE MEDIA is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van volgende gevallen van toepassing is:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 2. u trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

Niettemin, moet er uw altijd op letten dat de minimale persoonsgegevens (namelijk de naam, de voornaam de emailadres van minimum een persoon van uw uitgeverij) noodzakelijk voor de uitwisselingen tussen WE MEDIA en haar leden worden bewaard door de vzw.

 1. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht van WE MEDIA de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die WE MEDIA in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag van gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene

Niettemin, moet er uw altijd op letten dat de minimale persoonsgegevens (namelijk de naam, de voornaam de emailadres van minimum een persoon van uw uitgeverij) noodzakelijk voor de uitwisselingen tussen WE MEDIA en haar leden worden bewaard door de vzw.

 1. Recht van bezwaar

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 1. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

VI. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Cookie Policy WE MEDIA

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op de websites van WE MEDIA

We gebruiken verschillende soorten cookies op de website.

1/ Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen.

2/ Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur registreren, de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen of een cookie die u een gepersonaliseerde opmaak aanbiedt naar aanleiding van een vorig bezoek. Deze cookies zijn anonieme et kunnen daarvoor niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

3/ Analytische-cookies

We gebruiken analytische-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten. Deze cookies worden intern gebruikt en worden niet aan derden doorgegeven.

4/ Tracking Cookies

Dit zijn cookies waarmee het surfgedrag van gebruikers wordt bijgehouden. Ze maken het met name mogelijk om de link met Google Analytics te maken, de taalkeuze te behouden of het delen van artikelen op deze site via sociale netwerken te volgen.

 Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.