Surf naar

WeMedia
Zomerquiz flyer Magazine Media

Wie gaat een weekendje naar Keulen ?

Het is hoog tijd om de winnaars van de Magazine Media zomerquiz bekend te maken!

Bij de traditionele UBA BBQ, dit jaar op 18 augustus op de Ferme de Bilande, was Magazine Media weer aanwezig met een magazinekiosk. De BBQ-gasten konden ter plaatse 5 magazines kiezen om mee naar huis te nemen. Bovendien lanceerden we daar onze zomerquiz, waarmee een verzorgd weekendje  Keulen te winnen viel, alsook 20 mini-abonnementen.  Deelname was mogelijk tot 31 augustus 2016.

Cologne

 

De winnaar van de hoofdprijs, een weekend Keulen voor twee personen, is Albane Lairesse (Ethias).

 

 

 

Woman reading magazineDe andere winnaars van een mini-abonnement naar keuze zijn:

Petra De Roos – Kristin Hannon – Nicolas Hamblenne  – Caroline Lambert – Matthias Carchon – Elke van verdegem – Marjolein Laekeman – Bruno De Meyer – Sylvie T’Jaeckx – Mieke De Laat – Frédéric De Decker – Zeger Lindemans – Bert Marievoet – Janik Braekman – Luc Van Wichelen – Wim Van Moeseke – Jean-Paul Dirick – Isabelle Maenhout – Valerie Morfitis.

 

man reading magazine

 

Wij wensen Albane een mooi weekend in Keulen en alle prijswinnaars veel leesplezier!

Wedstrijdreglement UBA BBQ quiz 2016

Zomerquiz magazinemedia.be
REGLEMENT

Deze wedstrijd is een initiatief van Febelmag\The Ppress Vzw, met maatschappelijke zetel in de Raketstraat 50, 1130 Brussel.

De wedstrijd wordt op de website www.magazinemedia.be gespeeld en start tijdens de UBA BBQ op 18/08/2016 vanaf 17.00 uur. Hij is gratis en zonder één enkele aankoopsverplichting.

Deelname

Niettegenstaande deze wedstrijd zich in de eerste plaats richt tot professionele adverteerders, media en creatieve agentschappen, kan iedere meerderjarige fysieke persoon die op het Belgisch grondgebied gedomicilieerd is, deelnemen.

Elke deelnemer kan meerdere keren deelnemen tussen 18/08/2016, 17.00 uur en 29/08/2016, 23:59 uur. Het resultaat zal op de website www.magazinemedia.be worden gepubliceerd, alsmede via de maandelijkse newsletter en diverse sociale media. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd nà afsluiting van de wedstrijd. De winnaar is die deelnemer, die de 3 quizvragen correct beantwoordt en het aantal tijdens de UBA BBQ uitgedeelde magazine-exemplaren, het dichtst benadert (schiftingsvraag).

Over het verloop van de wedstrijd of de uitslag van de winnaar wordt verder niet gecommuniceerd tussen organisatie en deelnemers. De personeelsleden en externen die werken voor, of in opdracht van The Ppress Vzw worden uitgesloten van deelname.

Prijzen

1e prijs: een verzorgd weekend naar Keulen voor 2 personen, 2 overnachtingen incl. ontbijt. Te reserveren bij Holidayline.

2e t/m 20e prijs: een mini-abonnement (6 maanden voor maandbladen, 3 maanden voor weekbladen) op een magazine naar keuze uit de titels van de leden van The Ppress Asbl / Febelmag.

De winnaar kan de prijs niet ruilen voor cash geld of een alternatieve prijs. Bovendien is The Ppress Vzw niet verantwoordelijk voor fouten aan deze geschonken prijzen.

Privacy

Om de wedstrijd op een vlotte manier te laten verlopen, verzamelt The Ppress Vzw de persoonlijke gegevens van alle deelnemers. The Ppress Vzw behoudt zich het recht voor om die gegevens te gebruiken om de deelnemers informatie rond de activiteiten van The Ppress Vzw, haar departementen en haar leden te bezorgen. Elke deelnemer kan op ieder moment protest aantekenen tegen hetgeen The Ppress Vzw hem/haar toestuurt, d.w.z. genoemde informatie. Elke deelnemer geeft hierbij zijn toestemming voor het gebruiken van zijn gegevens voor publicatie op de site, in de nieuwsbrief, op sociale netwerken,… en ziet af van enige financiële compensatie hiervoor. Hij/zij is verantwoordelijk voor de correctheid van zijn gegevens. Indien er geen reactie van de winnaar gekomen is binnen de maand na communicatie van de resultaten, behoudt The Ppress Vzw zich het recht een nieuwe winnaar aan te duiden. Verder gelden de privacy regels zoals vermeld op magazinemedia.be.

Algemene voorwaarden

Deelname aan de quiz houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door The Ppress Vzw. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt ThePpress Vzw zich uitdrukkelijk het recht om betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze quiz uit te sluiten. Dit wordt desgevallend via email gecommuniceeerd aan de deelnemer.

The Ppress Vzw behoudt zich verder het recht om het reglement aan te passen zonder de deelnemers te verwittigen, de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. The Ppress Vzw kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel- of zetfouten kunnen niet begrepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. The Ppress Vzw of de door The Ppress Vzw betrokken derden kunnen in geen geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, ook niet voor technische onderbrekingen, vertragingen in het internetverkeer, of verlies of beschadiging van gegevens, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van The Ppress Vzw of van de betrokken derden!